Czym jest portfel inwestycyjny?

By 15 maja 2024 Blog

Jak inwestować kapitał, aby przynosił realny zysk przy minimalnym ryzyku? Co warto uwzględniać w portfelu inwestycyjnym, aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Czy  nieruchomości to dobry kierunek w inwestowaniu dużego kapitału i jak przeprowadzić taką inwestycję, aby zmaksymalizować z niej zyski przy minimalnym ryzyku?

Co to jest portfel inwestycyjny?

Portfel inwestycyjny jest zbiorem różnorodnych aktywów zakupionych i posiadanych przez podmiot, organizację czy instytucję w celu uzyskania oczekiwanych zwrotów przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk. Z zasady portfel inwestycyjny powinien być zdywersyfikowany, co pozwala unikać nadmiernego ryzyka przy uzyskaniu oczekiwanych zwrotów z poczynionych inwestycji. W ramach portfela inwestycyjnego mogą znaleźć się zarówno papiery wartościowe typu akcje czy obligacje, jak i inne aktywna. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wdrożenie w portfel inwestycyjny nieruchomości poprzez zakup fizycznych obiektów czy udziałów w nieruchomościach komercyjnych lub funduszach inwestycyjnych związanych z nieruchomościami. Należy też wspomnieć, że portfel inwestycyjny jest realizowany w określonych ramach czasowych.

Jak budować portfel inwestycyjny związany z nieruchomościami?

Fundusze instytucje i podmioty dysponujące dostępem do dużego kapitału z powodzeniem inwestują w nieruchomości. Taki portfel inwestycyjny przy doborze odpowiednich instrumentów zapewnia oczekiwany zwrot inwestycji w postaci wzrostu wartości nieruchomości lub w przypadku rynku retail obrotów związanych z danym obiektem. Co więcej, inwestycja ta zapewnia stosunkowo niskie ryzyko przy wysokiej stopie zwrotu.

Portfel  inwestycyjny może być związany z inwestycją zarówno w nową nieruchomość, jak i jej modernizację. Co więcej, podejście do portfela inwestycyjnego może mieć charakter stricte inwestycyjny lub zarządczy.

Warunkiem powodzenia inwestycji w nieruchomości jest nie tylko odpowiednia znajomość rynku, ale również właściwy dobór instrumentów, które zapewnią maksymalny zysk przy możliwie najniższych kosztach. Sprawdzonym rozwiązaniem jest korzystanie z usług firm consultingowych oferujących zintegrowane usługi w zakresie zarządzania projektami i programami. Wspierają one klienta nie tylko w ramach administracyjnej obsługi portfela projektów, ale również w dziedzinie Cost Management, technicznych aspektów wyboru nieruchomości (w tym pod biuro czy centrum handlowe), technicznym nadzorze nad realizacją inwestycji czy podczas przygotowywania dokumentacji projektowej.

Jakie podmioty wprowadzają nieruchomości do swojego portfela inwestycyjnego?

Budowa i modernizacja komercyjnych nieruchomości wymaga dostępu do dużego kapitału. Dlatego też z takiej opcji korzystają zazwyczaj fundusze inwestycyjne, inwestorzy sieciowi czy podmioty dysponujące wielomilionowym budżetem.

Fundusze inwestycyjne budują portfel inwestycyjny na podstawie planu wydatków i  sprzedaży w określonym przedziale czasowym. Często decydują się na zainwestowanie kapitału w budowę i rozwój nieruchomości, które gwarantują uzyskanie oczekiwanego zysku we wskazanym czasie. Fundusze te na podstawie bilansu zysku i kosztów utrzymują lub sprzedają portfel w celu uzyskania oczekiwanego zwrotu. Przykładem takiego portfela inwestycyjnego w przypadku funduszy jest budowa centrów handlowych. Nieruchomość może mieć charakter krótkoterminowy — stricte inwestycyjny, lub długoterminowy — zarządczy. W pierwszym przypadku fundusz inwestycyjny buduje nieruchomość, po czym ją sprzedaje, a pozyskane środki przeznacza na nową inwestycję. W przypadku podejścia zarządczego instytucja finansowa, odnosząc się do przykładu,  buduje centrum handlowe, którym następnie zarządza. W obu tych przypadkach wsparcie firm consultingowych specjalizujących się w zarządzaniu projektami pod względem projektowym, technicznym i finansowym w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania będzie nieodzowne.

Z portfela inwestycyjnego związanego z nieruchomościami korzystają również najemcy. Zazwyczaj skupiają się oni na prowadzeniu jednego lub kilku projektów, które realizują w określonym czasie. Przeznaczają na nie określony kapitał, który w tym okresie inwestują w pozyskanie odpowiednich nieruchomości. W tym wypadku kluczowe jest wsparcie w zakresie analizy technicznej wybranych nieruchomości oraz analizy kosztów i Cost Management. Takie portfele mają określony czas funkcjonowania i kończą się wraz z zakończeniem projektu.

Innym inwestorem są najemcy sieciowi najczęściej z branży retail, których celem jest utrzymanie lub zwiększanie przychodów z prowadzonej działalności. Ten rodzaj podmiotów swój portfel inwestycyjny w zakresie nieruchomości, którymi dysponują, definiuje na podstawie bilansu rocznych inwestycji i zwrotu z nich. Tacy klienci zakładają, że wybudowany sklep będzie przynosił określoną kwotę zysków miesięcznie. W tym celu przeznaczają konkretną kwotę kapitału (portfel inwestycyjny) na nowe inwestycje oraz małe i duże modernizacje. Jest to szczególnie widoczne na rynku retailowym, gdzie podmioty stale walczą o zainteresowanie klientów poprzez wdrażanie nowych, nawet stosunkowo niewielkich rozwiązań (np. oświetlenie, nowa aranżacja witryn, dodawanie nowych stoisk pozwalających na rozwój oferty handlowej).

Warto podkreślić, że duże inwestycje generują skomplikowane procesy projektowe, techniczne i finansowe. Wsparcie firm consultingowych w tym zakresie będzie nie tylko znaczącym odciążeniem obsługi i realizacji planowanego projektu inwestycyjnego, ale również przyniesie znaczące korzyści finansowe wynikające z optymalizacji kosztów, obniżenia ryzyk, czasu realizacji i zarządzania niezbędnymi wydatkami.

© 2018 B4PM. Wszelkie prawa zastrzeżone